Daftar Mata Kuliah

Selama mengikuti perkuliahan (kurang lebih 8 semester) di PBA UMY, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah di bawah ini:

Semester

Nama Mata Kuliah

Bobot sks
 
 
 
 
I
 
 
 
 
al Istima wal kalam lil mubtadiin 4
Fahmul maqru min nushushil Arabiyyah al bashithah 4
al Kitabah ar rasyidah 4
Praktikum I (SD/MI) 1
ICT 2
Bahasa Inggris I 2
AIK 1 (akidah dan akhlak) 2
Pancasila dan Kewarganegaraan 4
II al Istima wal kalam al mutakamil fil baramij arrasmiyyah 4
Fahmul maqru min kutub al arabiyyah 4
al Kitabah al muhtarifah 4
al Qawaid al muyassarah 4
Praktikum II (SD/MI) 1
Linguistik Umum 2
Bahasa Inggris II 2
AIK II (ushul fiqh) 2
III al Qawaid at tathbiqiyyah 4
Pratikum III (SMP/MTs) 1
Thariqatut tadris al lughah al Arabiyyah 4
Psikulujiya at talimiya 4
Psikolinguistik 2
Tarjamah 4
Falsafah al ulum 2
AIK III (Ulumul Qur’an dan Ulumul hadist) 2
IV
 
Pratikum IV (SMP/MTs) 1
Wasail at tadris 4
Tathwir al mawad 4
Tashmim at tadris 4
Al madkhal fi manahijil bahts 4
Tahsin al lughah 4
AIK IV (Ke- Muhammadiyah-an) 2
V Taqwim at tadris 4
Tathwir  manhaj al lughah al Arabiyyah 4
Manhaj al bahts fi Tadrisil lughah 4
Ihshaiyat 4
Manthiq 2
Tiknulujiya at talimiya 4
al Madkhal fil amal 2
VI Amaliyah at tadris dakhil al fashl 2
Idarah talimiyyah 4
Bimbingan dan  konseling 2
Nadwah ar risalah 2
VII al Amal at tathbiqi 2
al Arabiyah lil hujjaj 2
Jurnalistik 2
Bahasa Indonesia 2
Amaliyah at tadris fil madaris 4
KKN 3
VIII Risalah al bahts 6

catatan: 1 SKS = 50 menit